Pakalpojumi

Aizkraukles novada VPVKAC ir pieejami gan ierastie pašvaldības pakalpojumi, gan saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem noteikti Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA), Valsts ieņēmumu dienesta (VID) un Lauksaimniecības datu centra (LDC) pakalpojumi.

     Klientu apkalpošanas centrā var saņemt konsultācijas par noteiktiem Lauku atbalsta dienesta, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA), Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP), Uzņēmumu reģistra (UR), Valsts zemes dienesta (VZD) un Valsts darba inspekcijas (VDI) pakalpojumiem (e-pakalpojumu lietošanu), praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu un eID viedkartes lasītāju. Šeit var saņemt arī informāciju par tuvākajām valsts iestāžu reģionālajām struktūrvienībām, to darba laikiem un pakalpojumu pieteikšanas kārtību.

VPVKAC sniegto pakalpojumu klāsts:

1. Lauksaimniecības datu centrs

Mājas (istabas) dzīvnieku (suņu, šķirnes kaķu) reģistrācija valsts vienotajā dzīvnieku datu bāzē un maksas iekasēšana no dzīvnieka īpašnieka  par reģistrāciju.

2. Lauku atbalsta dienests

Informēšana par platību maksājumu iesniegšanas kārtību un atbalsts elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanā.

3. Nodarbinātības valsts aģentūra

Informēšana par šādiem NVA pakalpojumiem:

1. CV vakanču reģistrēšana. 2. Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšana. 3. Informatīvās dienas e-versija. 4. Profilēšana. 5. Karjeras pakalpojumi. 6. Apmācību monitorings. 7. Darba tirgus prognozes.

4. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu sniegšanā:

1. Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana. 2. Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves. 3. Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs. 4. Manā īpašumā deklarētās personas. 5. Mani dati Iedzīvotāju reģistrā. 6. Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē. 7.Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi. 8. Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai. 9. Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana vai maiņa. 10. Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs. 11. Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana. 12. Personvārdu meklēšana personvārdu datu bāzē. 13.Šengenas vīzas pieteikums. 14. Latvijas pilsonības iegūšanas ceļvedis-konsultants.

 5. Uzņēmumu reģistrs 

Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:

1. Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros. 2. Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem.

6. Valsts ieņēmumu dienests

Iesniegumu pieņemšana par:

 1. Algas nodokļu grāmatiņu. 2. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu. 3. Iesniegums par VID izsniegto identifikatoru un paroli EDS lietošanai. 4. Gada ienākumu deklarāciju pieņemšana. 5. Atbalsta sniegšana darbam ar EDS/atbalsts e-pakalpojumu sniegšanā.

7. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Iesniegumu pieņemšana un atbalsts e-pakalpojumu pieteikšanā:

1. Apbedīšanas pabalsts. 2. Bezdarbnieka pabalsts. 3. Bērna invalīda kopšanas pabalsts. 4. Bērna kopšanas pabalsts. 5. Bērna piedzimšanas pabalsts. 6. Brīvprātīgi apdrošinātās personas reģistrācija. 7. Ģimenes valsts pabalsts. 8. Invaliditātes pensija. 9. Maternitātes pabalsts. 10. Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana. 11. Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās. 12. Paternitātes pabalsts. 13. Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas. 14. Slimības pabalsts. 15. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņa. 16. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa) dalībnieka reģistrācija un ieguldījumu plāna izvēle. 17. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts. 18. Vecāku pabalsts. 19. Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam (pensionāram). 20. Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem. 21. Informācija par reģistrēto daba stāžu (līdz 1996. gadam). 22. Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/apmēru. 23. Informācija  par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/ atlīdzību. 24. Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli. 25. Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru. 26. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa) dalībnieka konta izraksts. 27. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu. 28.Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzībām un ieturēto ienākuma nodokli. 29. Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu. 30. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli. 31. Informācija par ieturējumiem no izmaksātās pensijas/pabalsta/atlīdzības. 32.Vecuma pensijas pārrēķins sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu periodā pēc pensijas piešķiršanas/pārrēķināšanas. 3. Personas datu vai izmaksas adreses maiņa. 34. Klienta nāves gadījumā nesaņemtās pensijas/pabalsta/atlīdzības izmaksa. 

 

8. Valsts zemes dienests

Informēšana par šādiem pakalpojumiem un atbalsts e-pakalpojumu pieteikšanā:

1. Būves un telpu grupas kadastrālā uzmērīšana ar datu reģistrāciju/aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā. 2. Ēkas datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā no VZD arhīva dokumentiem. 3. Ēkas nolietojuma aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā ar apsekošanu apvidū. 4. Inženierbūves datu reģistrācija /aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz inženierbūves deklarācijas pamata. 5. Nekustamā īpašuma reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā.  6. Nekustamā īpašuma sastāva maiņa Kadastra informācijas sistēmā (pieejams e-pakalpojums). 7. Datu reģistrācija/aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz iesniegtā dokumenta pamata, kas nav kadastrālās uzmērīšanas dokuments (pieejams e-pakalpojums). 8. Datu aktualizācija par kadastra subjektu Kadastra informācijas sistēmā. 9. Atsavināšanas aizlieguma atzīmes reģistrācija vai dzēšana Kadastra informācijas sistēmā.10. Zemes vienības daļas reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā, neveicot kadastrālo uzmērīšanu (pieejams e-pakalpojums). 11.”Mans konts” Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā  kadastrs.lv (e-pakalpojums). 12. Pieteikties juridiskas personas kadastrs.lv konta izveidei (e-pakalpojums). 13. Mani dati Kadastrā (e-pakalpojums). 14. Kadastra informācija mantojuma lietai. 15. Informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko vērtību (e-pakalpojums). 16.Tipveida kadastra informācijas teksta dati par kadastra objektu (pieejams e-pakalpojums). 17. Tipveida kadastra informācijas telpiskie dati par kadastra objektu. 18. Kadastra informācija par nekustamo īpašumu (piederība un sastāvs). 19. Zemes robežu plāna sagatavošana uz arhīva dokumentu pamata. 20. Dokumentu noraksta vai izraksta saņemšana no Valsts arhīva. 21. Dokumenta kopijas saņemšana no Valsts zemes dienesta arhīva (pieejams e-pakalpojums). 22. Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošana. 23. Būvju stāvplānu, telpu grupu plānu saņemšana vektordatu formātā (pieejams e-pakalpojums). 24. Iespējamās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu sagatavošana. 25. Prognozējamās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu izsniegšana. 26. Kadastra teksta datu pārlūkošana bez līgumsaistībām (pieejams e-pakalpojums).  27.Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana (e-pakalpojums). 28. Datu atlase un ievade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc definētiem parametriem (e-pakalpojums). 29. Valsts zemes dienesta ģeotelpisko  datu lejupielāde bez līgumsaistībām (e-pakalpojums). 30. Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana (e-pakalpojums). 31. Mobilā aplikācija kadastrs.lv. 32. Valsts zemes dienestā reģistrēto pasūtījumu statusu izsekošana un jauna pasūtījuma noformēšana (e-pakalpojums).

9. Valsts darba inspekcija

Iedzīvotāju informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:

1. Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana. 2.Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības apdraudējuma faktu darbā. 3. Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā. 4. Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana.

Darba devēja informēšana par šādiem e-pakalpojumiem:

1. Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā. 2. Izziņa par darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem. 3. Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana. 4. Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana. 5. Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā iesniegšana reģistrācijai. 6. Darba inspekcijas atļauja bērnu nodarbināšanai. 7. Darba devēja paziņojums Darba inspekcijai par novērstajiem pārkāpumiem. 8. Darba inspekcijas izdoto administratīvo aktu darba devējiem par konstatētajiem pārkāpumiem saņemšana. 9. Darba inspekcijas amatpersonas lēmuma apstrīdēšana. 10. Paziņojums par darba devēja zaudējumiem saistībā ar nelaimes gadījumu darbā.

Citu iestāžu informēšana par šādiem e-pakalpojumiem:

1. Ārstniecības personas/iestādes paziņojuma par cietušo nelaimes gadījumā darbā sniegšana. 2. Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā darbā. 3. Darbavietas higiēniskais raksturojums. 4. Ziņojums par arodslimības gadījumu. 5. Paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu, atteikumu uzsākt kriminālprocesu vai tā izbeigšanu. 6. Informācijas saņemšana no citām valsts institūcijām par iespējamiem pārkāpumiem Darba inspekcijas kompetences jomā.

Kontakti

Daudzeses pagasta pakalpojumu centrs, 
"Pagastmāja", Daudzeva, 
Aizkraukles novads, LV-5111.

Tālr. +371 65141173
Fakss +371 65141265

E-pasts: daudzese@aizkraukle.lv

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes.